EN

Sơn, mực, bột màu và lớp phủ

Thiết bị Bettersize cung cấp dữ liệu vật lý như phân bố kích thước hạt và khả năng chảy bột của sơn, mực và các sản phẩm sơn. Kiểm tra kích thước hạt lớp phủ là rất quan trọng trong quá trình sản xuất.


Sự khác biệt giữa kích thước hạt và tính chất bề mặt hạt của sơn, mực, lớp phủ và chất màu hữu cơ có thể dẫn đến màu sắc khác nhau, độ phân tán, cường độ màu, độ trong, độ che phủ và khả năng chảy.

Thông số kỹ thuật chính để đo lường chất lượng sản phẩm là phân bố kích thước hạt, có ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm lớp phủ, bao gồm ngoại hình, tính chất cân bằng, sử dụng bột, tỷ lệ thu hồivà nhiều khía cạnh khác. Phân tích kích thước hạt laser (đo kích thước hạt laser) cho các loại bột trong quá trình sản xuất của chúng được thực hiện tốt bởi thiết bị phân tích kích thước hạt laser Bettersizer.


Hệ thống phân tán ướt kích thước hạt và hệ thống phân tích hạt hệ thống phân tán ướt & khô  Bettersize có thể được sử dụng cho:
● Phép đo kích thước hạt của các mẫu phân tán dựa trên nước.
● Phép đo kích thước hạt của dung môi dầu và mẫu phân tán dung môi ăn mòn
● Kính hiển vi để đáp ứng nhu cầu của các mẫu liều nhỏ.
● Nghiên cứu hiệu suất chất lượng của sơn, mực bột màu và  lớp phủ ngoài.

  • No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
    No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
  • 86-415-6163800
    86-415-6163800