Khoa học đất và trầm tích

Thiết bị Bettersize cung cấp phân tích kích thước hạt và dữ liệu phân tích hàm lượng cát của các mẫu đất và trầm tích.


Phân bố kích thước hạt là một phương pháp được chấp nhận rộng rãi để xác định kết cấu đất, và nó cũng thường được sử dụng để phân loại kết cấu đất cho công nghệ nông nghiệp. Nó đã trở thành một trọng tâm nghiên cứu trong các lĩnh vực liên quan để ước tính các tính chất thủy lực khác của đất theo phân bố kích thước hạt của nó.


Ngoài ra kiến thức về phân bố kích thước hạt và tiềm năng zeta của các hạt có thể giúp dự đoán sự chuyển động của các hạt phù sa và đất sét mịn và tạo ra các bãi cát nơi sông gặp biển.


Thiết bị Bettersize có thể giúp bạn nhanh chóng có được dữ liệu kích thước hạt và hình dạng hạt của đất, và thực hiện đánh giá hiệu quả các tính chất của đất trong nhiều ứng dụng.


Kỹ thuật đo lường này có thể được sử dụng để:

● Xác định nhanh hàm lượng của các hạt đất sét, bùn và cát và phân loại kết cấu đất.

● Đánh giá sự tương tác giữa các hạt.

● Đánh giá tích lũy hạt, độ xốp và tính thấm.

● Đánh giá cấu trúc dạng hạt.


  • No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
    No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
  • 86-415-6163800
    86-415-6163800