Bảng sản xuất

CÔNG TY

Trình độ chuyên môn quốc tế

Tất cả các loại thiết bị Bettersize đã thông qua chứng nhận quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001 và chứng nhận CE châu Âu. Thiết bị phân tích kích thước hạt laser của chúng tôi đã đạt được sự chấp thuận của 21 CFR Chương I Chương J, Phần 1040.10 và 1040.11.

Phần mềm tuân thủ quy định của Hoa Kỳ FDA 21 CFR Phần 11, đảm bảo tính hợp lệ và độ tin cậy của kết quả đo và giải quyết các thách thức liên quan đến các yêu cầu quy định.
  • No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
    No.9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, Dandong, Liaoning, China.
  • 86-415-6163800
    86-415-6163800